Hämeenlinna

Kaivokatu 16
13100 Hämeenlinna
Y-tunnus: 0499964-0

Puh. +358 3 615 370

Espoo

Sinimäentie 10 C
02630 Espoo

Oulu - Huollon toimipiste

Aapistie 7 B
90220 Oulu

Tilaukset, tuotetiedustelut sekä muut tiedustelut: info@immunodiagnostic.fi

Ota yhtettä Tekninen tuki ja huolto
Siirry sisältöön

Tilaus- ja sopimusehdot

AddLifen yleiset toimitusehdot

1. Sovellettavuus

Immuno Diagnostic Oy noudattaa toimituksissaan AddLife-konsernin yleisiä toimitusehtoja. Näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan kaikissa Immuno Diagnostic Oy:n (jäljempänä ”Toimittaja”) tekemissä koneiden, laitteiden, varaosien, tarvikkeiden, reagenssien ja muiden tavaroiden sekä ohjelmistojen ja palveluiden (jäljempänä kaikki yhteisesti ”Tuote”) toimituksissa asiakkaille (jäljempänä ”Tilaaja”). Jos osapuolet ovat kirjallisesti sopineet näistä yleisistä ehdoista poikkeavista ehdoista, nämä erityissopimukset koskevat vain niitä osia sopimuksesta. Sopimuksella tarkoitetaan näissä yleisissä toimitusehdoissa Toimittajan ja Tilaajan välistä kirjallista sopimusta, tai jos kirjallista sopimusta ei ole, toimittajan tarjousta tai tilausvahvistusta. Käyttöönotto on osa Toimittajan velvoitteita vain, jos tästä on osapuolten kesken erikseen sovittu.

2. Piirustukset, kuvaukset ja muut asiakirjat

Tuotteita koskevat tiedot ovat sitovia, jos sopimuksessa niihin erityisesti viitataan. Tiedot, jotka ilmenevät luetteloista, esitteistä ym. ovat ylimalkaisia. Teknisissä tiedoissa pidätetään oikeus rakenteellisiin muutoksiin.
Toimittaja on kaikkien Tuotteeseen liittyvien immateriaalisten oikeuksien omistaja. Piirustuksia, kuvauksia, ohjelmistoja ja muita teknisiä asiakirjoja ja niiden kaltaisia ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin mihin ne on annettu.

3. Hyväksymistestaus

Jos osapuolet eivät ole muuta sopineet teknisistä ehdoista ja hyväksymistestauksesta, tulee hyväksymistestaus suorittaa tällä alalla vallitsevien normaalien käytäntöjen mukaisesti.
Toimittajan tulee mahdollisimman pian suorittaa vaadittavat korjaukset, mikäli Tuote ei ole sopimuksen mukainen ja poikkeuksilla on merkitystä Tuotteen käytölle. Tilaajalla on niiden jälkeen oikeus uuteen hyväksymistestaukseen.

4. Hinta ja maksaminen

Myynti tapahtuu niillä hinnoilla, joita Toimittaja soveltaa sopimuksen tekohetkellä. Kaikki hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa tai muita virallisia lisiä.
Toimittajan ilmoittama hinta on voimassa tarjouksessa ilmoitetun ajan.
Maksu tulee suorittaa laskua vastaan viimeistään 14 päivää laskun päivämäärän jälkeen. Tilaajalla ei ole missään tapauksessa, kuten viivästymisen tai virheen takia, oikeutta pidättäytyä maksamisesta. Mikäli maksu viivästyy, lasketaan viivästyskorko eräpäivästä.
Mikäli kaupan jälkeen osoittautuu, että Tilaajan toimintatapa tai taloudellinen tilanne on sellainen, että on syytä olettaa, ettei Tilaaja tule suorittamaan maksua kokonaan, saa Toimittaja keskeyttää toimituksen ja pidättäytyä suorituksestaan. Toimittajan tulee mahdollisimman pian ilmoittaa Tilaajalle päätöksestään keskeyttää toimitus.
Toimittajalla on oikeus kirjallisesti peruuttaa sopimus, jos koko kauppasummaa tai osaa siitä ei ole maksettu kolme kuukautta eräpäivän jälkeen. Näissä tapauksissa Toimittajalla on oikeus saada korvaus kärsimästään vahingosta. Korvaus ei kuitenkaan saa ylittää Tuotteen kauppasummaa.

5. Toimitus ja toimitusaika

Toimitusehtoa tulee tulkita ICC INCOTERMS-ehtojen mukaisesti sopimuksen tekohetkellä voimassa olevan version mukaisesti. Toimitusehto on FCA Hämeenlinna tai Espoo, INCOTERMS 2010 (vapaasti rahdinkuljettajalla), ellei osapuolten välillä ole toisin sovittu. Ellei Tilaaja itse järjestä Tuotteiden kuljetusta, Tuotteet toimitetaan FCA-ehdosta poiketen siten, että Toimittaja toimittaa Tuotteet Tilaajan ilmoittamaan osoitteeseen joko rahtikuljetuksena tai postilähetyksenä valitsemansa kuljetuspalvelun kautta. Toimittaja on oikeutettu laskuttamaan pakkaus- ja toimituskuluja kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti nimikkeellä ”käsittelykulut”.
Niissä tapauksissa, joissa Tilaaja järjestää kuljetuksen tai konkreettisesti kuljettaa Tuotteen, vastaa Tilaaja Tuotteen vaurioista, jotka syntyvät kuljetuksen aikana.
Lähetykset toimitetaan Tilaajalle arkipäivisin kello 9:00 – 16:00 (normaali toimitusaika). Jos tilaaja ei voi Tuotetta ottaa vastaan normaalin toimitusajan puitteissa, tulee hänen välittömästi ilmoittaa tästä Toimittajalle. Mikäli Tilaaja laiminlyö ilmoittamisen poikkeavasta tavaran vastaanottoajasta, ja ei voi ottaa vastaan tai noutaa Tuotetta sovittuna ajankohtana, ottaa hän vastuun Tuotteesta. Laiminlyönti viimeksi mainitussa asiassa tai muu ostoon vaikuttava asia, ei vaikuta Tilaajan maksuvelvollisuuteen.
Sopimuksen tekemisen jälkeen Toimittaja varaa oikeuden olla toimittamatta tilattua Tuotetta, mikäli Tuotetta ei ole saatavilla tai siihen on muu perusteltu syy.

6. Laatu

Toimittajalla on ISO 9001-seritfioitu laatujärjestelmä. Toimittaja pyrkii kaikessa toiminnassaan huolehtimaan siitä, että toimitus vastaa tarjousta ja alalla yleisesti käytössä olevia laatuvaatimuksia sekä sovellettavia säännöksiä ja viranomaisohjeita.

7. Vastuu virheestä

Tilaajan tulee tarkastaa Tuote viivytyksettä luovutuksen jälkeen hyvien kauppatapojen mukaisesti ja ennen Tuotteen käyttöönottoa. Tarkastus sisältää Tuotteen ominaisuuksien ja toiminnallisuuden huolellisen tarkastamisen lisäksi Tuotteen vertaamisen lähetysluettelon mukaisiin tietoihin. Mikäli tarkastuksen yhteydessä Tuotteessa tai lähetyksessä ilmenee virhe tai puute, tulee siitä reklamoida Toimittajalle viipymättä, ja viimeistään seitsemän (7) kalenteripäivän sisällä Tuotteen vastaanottamisesta. Toimitus katsotaan hyväksytyksi, ellei Tilaaja ole seitsemän (7) kalenteripäivän kuluessa Tuotteen vastaanottamisesta kirjallisesti reklamoinut Tuotteesta Toimittajalle. Tuotteen palauttamisesta on sovittava Toimittajan kanssa erikseen. Palautukseen on liitettävä lähete, josta ilmenee henkilön nimi, jonka kanssa palautuksesta on sovittu. Jo käyttöön otetuilla Tuotteilla ei ole palautusoikeutta.
Mikäli Tilaaja laiminlyö reklamoida edellä mainitussa ajassa, Toimittaja ei vastaa mahdollisista viivästyksistä, virheistä ja puutteista.
Toimittaja vastaa ainoastaan virheistä, jotka syntyvät sopimuksessa tarkoitetuissa työolosuhteissa ja oikeassa käytössä. Toimittaja ei vastaa virheistä, jotka johtuvat siitä, että Tilaaja on antanut virheellisiä, epäselviä tai puutteellisia tietoja. Vastuuseen eivät kuulu virheet jotka perustuvat normaaliin kulumiseen tai heikkenemiseen.
Toimittajan vastuu laitteista koskee vain niitä virheitä, jotka ilmenevät vuoden kuluessa siitä, kun vastuu laitteesta siirtyi Tilaajalle (takuuaika). Takuuaika ei kuitenkaan koske niin sanottuja kuluvia osia, joiden normaali kestävyys on vuotta lyhyempi.
Reagenssien ja muiden tavaroiden takuu on voimassa Tuotteessa tai tuoteselosteessa ilmoitettujen kelpoisuusaikojen, ehtojen ja spesifikaatioiden mukaisesti.

8. Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitus

Toimittaja ei vastaa mistään välillisestä, epäsuorasta tai vaikeasti ennakoitavasta vahingosta, kuten tuotannon tappioista, saamatta jääneestä voitosta tai muusta taloudellisesta menetyksestä.

9. Salassapitovelvollisuus

Osapuoli ei saa ilman toisen osapuolen suostumusta antaa kolmannelle osapuolelle asiakirjoja tai muulla tavalla luovuttaa luottamuksellisena pidettäviä tietoja sopimuksesta tai toisesta osapuolesta muussa laajuudessa, kuin mitä sopimuksen täyttäminen edellyttää. Osapuolen tulee henkilökunnan salassapitosopimuksilla tai muulla sopivalla tavalla varmistaa salassapitovelvollisuuden täyttyminen. Salassapitovelvollisuus ei koske tietoa, jonka osapuoli voi osoittaa tulleen tietoonsa muulla tavalla kuin sopimuksen kautta tai tietoa, joka on yleisesti tunnettua. Salassapitovelvollisuus säilyy myös, vaikka sopimuksen voimassaoloaika olisi päättynyt.

10. Vapautusperuste

Olosuhde, joka estää tai oleellisesti vaikeuttaa osapuolen sopimuksen täyttämistä ja johon osapuoli ei voi vaikuttaa, kuten esimerkiksi mutta ei rajoittuen, salamanisku, tulipalo, maanjäristys, tulvat, sota, liikekannallepano tai sotilaiden kutsunnat suuressa mittakaavassa, kapina tai mellakka, takavarikko, menettämisseuraamus, valuuttarajoitukset, viranomaismääräys, kuljetusrajoitukset, yleinen pula kuljetusvälineistä, tavarasta tai energiasta tai lakot, tiesulut, tai muut työtaistelut huolimatta siitä onko sopimusosapuoli selkkauksen osapuoli vai ei. Myös alihankkijoiden virheet tai viivästykset edellä mainituista olosuhteista johtuen, ovat vapautusperuste, joka oikeuttaa vaatimaan lisäaikaa tai vapautusta sopimussakosta tai muista seuraamuksista. Osapuolten tulee ilmoittaa tällaisesta vapautusperusteesta kirjallisesti toiselle osapuolelle viipymättä sen jälkeen, kun hän sai siitä tiedon tai hänen olisi pitänyt ymmärtää, että vapautusperuste on olemassa.

11. Vienti- ja tuontiluvat, lisenssit, sertifioinnit ym.

Toimittajan velvollisuus on toimittaa tuote sillä ehdolla, että se on saanut ja pitää hallussaan tarvittavia vienti-, tuonti- ja jälleenvientilupia. Jos sellaista lupaa ei saada tai jos jo myönnetty lupa peruutetaan ilman Toimittajan syytä, vapautuu Toimittaja velvollisuudestaan toimittaa tuote eikä Tilaaja voi tässä tapauksessa kohdistaa mitään vastuuta Toimittajaan.

12. Sovellettava laki ja riidat

Näihin toimitusehtoihin ja niiden perusteella tehtyihin sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuneet erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin ja toissijaisesti Turun käräjäoikeudessa.